top of page

Opłata emisyjna i strefy czystego transportu - Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Znowelizowana w środę ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw daje zielone światło na utworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz uruchomienia dodatkowych środków na walkę ze smogiem.


W uzasadnieniu ustawy czytamy:


"Projekt powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego celem jest realizacja - w ramach ponoszonych kosztów - wyodrębnionych zadań, do których należy m.in. finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie, przy jednoczesnym wpływie na zmniejszenie stosowania takich paliw ciekłych, jak olej napędowy i benzyny silnikowe”


Funduszem zarządzać będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Dysponentem ma być minister właściwy do spraw energii, a obsługę bankową zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).


Opłata emisyjna


Nowelizacja ustawy wprowadza tzw. „opłatę emisyjną”, która będzie jednym z kilku źródeł finansowania FNT oraz wesprze projekty związane z rozwojem elektromobilności w Polsce.

Opłata emisyjna to 80 zł od 1000 l paliwa wprowadzonego na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego.

Obowiązek opłaty ciążyć będzie na producentach paliw silnikowych, importerach paliw silnikowych oraz podmiotach sprowadzających paliwa z innych państw UE.

Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. - do FNT.


Pozostałe źródła finansowania FNT to:


dotacja celowa z budżetu państwa, której wysokość oparta będzie o odpowiedni procent planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych;

- odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie ministrowi finansów zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

- środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (inny środek publiczny) w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej;

- wpływy z tytułu opłaty zastępczej, uiszczanej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy;


Strefy czystego transportu


Ustawa przewiduje również utworzenie stref czystego transportu, za wjazd do których pojazdy napędzane inaczej niż paliwami alternatywnymi poniosą opłatę.

Jednak:

– opłata nie może być wyższa niż 2,50 zł za godzinę – opłata będzie pobierana jedynie w godzinach 9:00-17:00 – może być abonamentowa lub zryczałtowana

Strefa Czystego Transportu - wzór nowego znaku informacyjnego D 54 i odwołujący go D55

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum

bottom of page